Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 3. 2017

Stanovy spolku

Článek 1
Název a sídlo

Název spolku je Spolek přátel waldorfské školy v Semilech (dále jen „spolek“). Sídlem spolku
je adresa: Tyršova 485, 513 01 Semily.

 

Článek 2
Účel spolku

 1. Spolupráce se Základní školou a střední školou waldorfskou v Semilech (ZŠ a SŠW) a Waldorfskou mateřskou školou v Semilech (WMŠ).

 2. Spolupráce s ostatními institucemi orientujícími se na waldorfskou pedagogiku.

 3. Organizovat a podílet se na organizování akcí prezentujících ZŠ, SŠW, WMŠ a waldorfskou pedagogiku vůbec.

 4. Organizovat a podílet se na organizování mezinárodních akcí, vč. výměnných pobytů dětí.

 5. Organizovat a podílet se na organizování zájmové činnosti, kroužků pro děti i dospělé.

 6. Spolupráce na řešení případů sociální pomoci potřebným rodinám.

 7. Spolupráce na pořádání odborných seminářů a přednášek.

 8. Podílet se na hospodářském zabezpečení chodu ZŠ, SŠW a WMŠ.

 9. Výsledky své práce, výsledky ZŠ, SŠW, WMŠ a ostatních institucí dle bodu 2 zveřejňovat a popularizovat.

 

Článek 3
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být člověk starší 18 let nebo osoba právnická, která podá přihlášku do spolku a bude členskou schůzí spolku přijata za člena. V případě nesvéprávných členů podává přihlášku jejich zákonný zástupce.

 2. Členství zaniká smrtí, zánikem člena právnické osoby, vystoupením ze spolku nebo vyloučením ze spolku nebo zánikem spolku.

 3. Práva a povinnosti členů vznikají okamžikem přijetí za člena spolku členskou schůzí.

 4. Člen spolku může ze spolku vystoupit, vystoupení se děje doručením prohlášení o vystoupení, datovaným a podepsaným členem spolku, na adresu spolku.

 5. V případě, že spolek je zrušen s likvidací, rozhodne orgán, který rozhodl o vstupu spolku do likvidace, o použití likvidačního zůstatku.

 

Článek 4
Práva a povinnosti členů spolku

 1. Člen spolku má právo:
  a) volit radu spolku a další orgány spolku a být do nich volen,
  b) vyjadřovat se k činnosti, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti spolku,
  c) být informován o činnosti spolku,
  d) využívat služeb, které spolek poskytuje.

 2. Člen spolku má povinnost:
  a) dodržovat tyto stanovy,
  b) nevystupovat jménem spolku bez jeho vědomí,
  c) platit členské příspěvky ve výši určené na příslušný kalendářní rok členskou schůzí.

 3. Pro všechny členy spolku platí stejná práva a stejné povinnosti. Každý člen má právo být současně členem jiných organizací bez ohledu na jejich zaměření, politickou orientaci nebo ekonomické zájmy.

 

Článek 5
Organizační uspořádání

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, kterou svolává předseda spolku. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných, nestanovují-li stanovy nebo zákon jinak. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Na začátku jednání zvolí zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 sčítače hlasů.

 2. V působnosti členské schůze je především:
  a) schvalování stanov spolku a jejich změn,
  b) volba předsedy, rady spolku, hospodáře, kontrolní komise a jejich odvolání,
  c) schválení výroční zprávy, účetní závěrky,
  d) přijetí nových členů spolku, vyloučení člena spolku v případě, že nejpozději do 2 týdnů po splatnosti členského příspěvku na daný školní rok příspěvek neuhradí,
  e) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo přeměnou,
  f) rozhodování o prováděných akcích a jejich financování,
  g) rozhodování o spolupráci s dalšími právnickými organizacemi.

 3. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. Funkční období předsedy je tříleté. Předseda je volen z řad členů spolku a může být zvolen i opakovaně. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech samostatně a samostatně za spolek podepisuje.

 4. Rada spolku je pětičlenná a jejím členem je vždy předseda. Funkční období rady je jednoleté. Členové rady jsou voleni z řad členů spolku a mohou být zvoleni i opakovaně. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny všech členů. V působnosti rady je zejména:
  a) řízení činnost spolku v období mezi členskými schůzemi,
  b) schválení rozpočtu, stanovení výše členských příspěvků a jejich splatnosti na následující kalendářní rok,
  c) navržení a schválení plánu činnosti, iniciování jeho realizace.

 5. Kontrolní komise spolku je tříčlenná, její členy volí členská schůze na tříleté funkční období. Členská schůze členy kontrolní komise i odvolává. Kontrolní komise kontroluje činnost spolku a dohlíží, aby byla v souladu se stanovami a zákonem. Rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny všech členů – hlasování je veřejné.

 6. Osobou, která spravuje účetnictví spolku, je hospodář, volený členskou schůzí na tříleté - funkční období. Úkolem hospodáře je vedení účetnictví a jeho správa, tvorba rozpočtu. Účetnictví spolku může vést odborně způsobilá právnická či fyzická osoba na základě smluvního vztahu.

 7. Předseda musí svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku nebo kontrolní komise.8) Za předsedu nebo člena kontrolní komise může být zvolen pouze člověk starší osmnácti let, plně svéprávný, nebo právnická osoba, za niž práva a povinnosti vykonává její statutární orgán, případně jiná pověřená osoba.

 

Článek 6
Hospodaření spolku

 1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky schvalované radou spolku, dotace a dary právnických a fyzických osob, případně příjmy z vedlejší činnosti provozované na základě platného živnostenského listu.

 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.

 3. Návrh rozpočtu spolku připravuje hospodář spolku a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí hospodář, odpovídá za něj předseda spolku. Hospodaření kontroluje kontrolní komise.

 

Článek 7
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku bude jeho majetek po provedené likvidaci použit na dar Základní a
střední škole waldorfské Semily, Tyršova 485, 51301 Semily. Likvidátora spolku jmenuje
členská schůze v případě, že to zákon umožňuje.

 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze, a to nejméně nadpoloviční
většinou hlasů členů spolku.

 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 26. 10. 2015.